Bangkokhospitalpluakdaeng

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง เปิดให้บริการทุกวันโดยมีแผนกฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ แรกเกิดขึ้นไปมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคให้การตรวจรักษา เช่น

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • เวชปฏิบัติทั่วไปครอบครัว
 •  ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • ศัลยศาสตร์
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • กุมารเวชศาสตร์
 • โสต-ศอ-นาสิกวิทยา

ตลอดจนทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม เช่น เภสัชกร , นักกำหนดอาหาร , นักกายภาพบำบัด , พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้การบริการผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง เน้นการดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตามมาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดโดยเน้นการดูแลแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด

 

ขอบเขตการให้บริการ

 • แผนกผู้ป่วยนอกเปิด ให้บริการ 7.00 – 20.00 น. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกช่วงอายุ
 • แผนกผู้ป่วยใน / ICU เป็นแผนกที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เป็นห้องพักเดี่ยว มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน โดยมีแพทย์ประจำดูแลในช่วงกลาง และมีแพทย์ Part time ดูแลในช่วงเวลากลางคืนให้บริการผ่าตัดและบริการวิสัญญี ครอบคลุมสาขา Surgery , Trauma , Plastic , Orthopedic , Eye , ENT , Urology , Neurology ,ยกเว้นศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก และการใส่ท่อช่วยหายใจในแผนกอื่นๆที่มีการร้องขอตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการทำคลอดปกติ คลอดผิดปกติ โดยใช้ คีม/เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด ดูแลมารดา 2 ชั่วโมงหลังคลอด ดูแลมารดาเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • บริการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดที่ต้องให้ยาเพื่อยับยั้งการคลอด ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • บริการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มาตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • บริการดูแล/รักษาทารกแรกเกิดจนถึง 28 วัน ที่เกิดจากมารดา อายุครรภ์ครบกำหนด ที่ปกติและผิดปกติ ที่คลอดในโรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ตลอด 24 ชม.ทุกวัน
 • บริการดูแล/รักษาทารกแรกเกิดจนถึง 28 วัน ที่มีภาวะเจ็บป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
 • แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์โดยรถ Ambulance ให้บริการออกหน่วย Standby ปฐมพยาบาลและออกสอน BLS ให้กับมูลนิธิ บริษัท โรงเรียนศักยภาพ และข้อจำกัด
 • ดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ยกเว้นกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

ระบบการส่งต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเกินศักยภาพในการดูแลไปเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งระยะทางในการส่งต่อ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา 

ระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน

 • โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง ใช้มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง มีทีมงานตรวจประเมินคุณภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการของทีมบุคลากรทางการแพทย์
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและการดูแล Maintenance ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยในการเข้ารับบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล (Patient Safety Goal)

วิสัยทัศน์

” ให้การบริการ โดยเน้นการดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมตามมาตรฐาน มีการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด “

ค่านิยมองค์กร

B

Beyond Excellence เหนือกว่าความเป็นเลิศ

D

Deep Empathy
มุ่งประสานความเข้าใจ

M

Moral Commitment
จรรยาบรรณธำรงไว้

S

Service with Thai Hospitality คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ

Scroll to Top