Bangkokhospitalpluakdaeng

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. ณัช แสงจำรัส

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

พญ. ปารมี วงษ์อุไร

กุมารแพทย์

นพ.สุรศักดิ์ อ่ำใหญ่

ศัลยแพทย์ระบบประสาท

พญ.มินธชา คุณพงอนันต์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. ชยา ดีสวัสดิ์

ศัลยแพทย์

นพ. ศรัณย์ พชรปกรณ์พงศ์

ตจศัลยศาสตร์

นพ.เจนวิทย์ พุทธสีเสน

สูตินรีแพทย์

นพ. นนทภัค เที่ยงภักดิ์

อายุรแพทย์

พญ. ภัทร์พร ทรัพย์รุ่งเรือง

แพทย์ผิวหนัง

พญ.มนัสยา สำราญรัตน์

แพทย์เวชศาสตร์ความงาม

พญ.วรรณภา ณ พัทลุง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.สิริภา ศรีวัฒนวรชัย

ตจวิทยา

พญ.วันทนา ธารามาศ

สูตินรีแพทย์

นพ. ณัฐกร พุทธิอังกูร

กุมารแพทย์

Scroll to Top